Ochrana osobních údajů

Česká bankovní asociace (dále jen „ČBA“) je na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 24. února 2017 akreditovanou osobou podle ustanovení § 64 odst. 3 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění (dále jen „zákon o spotřebitelském úvěru“). V souvislosti se službami, které ČBA v roli akreditované osoby nabízí prostřednictvím těchto webových stránek, je ČBA správcem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) (ČBA dále také jako „správce“). Na základě smluvního ujednání je provozovatelem těchto webových stránek a exkluzivním dodavatelem souvisejících služeb pro ČBA společnost LOGOSINFO Česká republika, s.r.o. (dále jen „provozovatel“), který je zároveň správcem zmocněn ke zpracování osobních údajů pro správce ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů, podal správce žádost o registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů dne 3.3.2017.

Veškeré osobní údaje, kterou jsou prostřednictvím těchto webových stránek správcem a zpracovatelem shromažďovány, jsou zpracovávány elektronicky automatizovaným způsobem.

Osobní údaje, které jsou shromažďovány v tištěné podobě na zkouškách prováděných v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru, které správce organizuje na základě vydané akreditace, jsou dále uchovávány v elektronické podobě a zpracovávány automatizovaným způsobem.

Klient, který má zájem o využití konkrétních služeb nabízených na těchto webových stránkách, poskytuje při registraci správci osobní údaje v rozsahu:

Klient, který se zaregistruje prostřednictvím těchto webových stránek je srozuměn s tím, že správce je povinen zpracovávat tyto osobní údaje v souvislosti s výkonem činnosti akreditované osoby a právními povinnostmi, které z toho pro něj vyplývají. Na základě registrace a výběru nabízené služby, je proto klient požádán o vyplnění dalších osobních údajů v rozsahu:

Současně klient vyjadřuje svůj výslovný souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů správcem na dobu neurčitou, a to pro následující účely:

Klient je při registraci upozorněn na skutečnost, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Současně vyplněním příslušného políčka formuláře potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí.

Klient může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělený správci odvolat písemným oznámením doručeným na adresu ČBA, Vodičkova 30, Praha 1, 110 00. V případě odvolání souhlasu klienta se zpracováním osobních údajů, které správci dobrovolně poskytl, je klient srozuměn s tím, že s ohledem na právní povinnosti stanovené správci ve vztahu k jeho akreditaci dle zákona o spotřebitelském úvěru, je správce i nadále povinen zpracovávat osobní údaje klienta ve vztahu k absolvovaným zkouškám a k vydaným osvědčením, a to v rozsahu identifikačních údajů a po dobu stanovenou tímto zákonem.

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů může klient požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů a správce je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Písemná žádost klienta musí být adresována správci na adresu ČBA, Vodičkova 30, Praha 1, 110 00.

Více informací o zpracování osobních údajů, konkrétně rozsahu a účelech zpracování, právních povinnostech správce a zpracovatele a poskytovaných souhlasech ze strany uživatelů, je uvedeno v jednotlivých sekcích webových stránek, které se klientovi zobrazí po jeho registraci a výběru služby.